สำนักงานทะเบียนวัดและประเมินผล

งานออกหลักฐานทางการศึกษา

                       ขอเอกสารรับรองคุณสมบัตินักเรียน กรณีดังต่อไปนี้                                                   รับรองเพื่อศึกษาต่อ
                             รับรองเพื่อขอทุนการศึกษา

                       คำร้องขอเอกสารรับรองคุณสมบัตินักเรียน
                       (กรณีที่นักเรียนขอใบรับรองเพื่อศึกษาต่อ และขอทุนการศึกษา)

                  ท่านสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มใบคำร้องได้ที่นี่และนำแบบฟอร์มมายื่นที่
                  สำนักงานทะเบียนวัดและประเมินผล

งานวัดและประเมินผลตามหลักสูต

                       คู่มือระเบียบการเข้าห้องสอบ

                       แนวทางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

                       แนวปฏิบัติการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2551

                       ระเบียบวัดและประเมินผล โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ

งานทะเบียนนักเรียน

                       ระเบียบการใช้บัตรประจำตัวนักเรียน

ดาวโหลดใบคำร้องต่าง ๆ

                       คำร้องขอมีสิทธิ์สอบ

                       คำร้องขอย้ายนักเรียน

                       คำร้องขอสอบแก้ตัว

                       แบบคำร้องขอลาออก

 

 

 
 
 

โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ (การศึกษาสงเคราะห์พิเศษ) 45 ถนนเทศบาล 31 ซอย 1 ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90230 โทรศัพท์ 0-7447-1516, 0-7447-1116, 0-7447-1418 โทรสาร 0-7429-1687
สถานีวิทยุศูนย์การเรียนชุมชน คลื่นความถี่ FM 98.25 MHz โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ
Email : admin@ptschool.ac.th

 
 
 
 
 
  created & copyright by : Information and Technology Office